LIVESTREAM – COFFEE TALK 2018 – MARKETING Y TẾ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM | Thách thức và cơ hội

Sức KhỏePHM – CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ Y TẾ TƯ NHÂN

COFFEE TALK 2018
MARKETING Y TẾ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM |
Thách thức và cơ hội

Chương trình chi tiết
7:30 Đón tiếp. Ăn sang nhẹ, giao lưu.
8:30 Khai mạc
8:05 TIẾP THỊ ĐỘT PHÁ VÀ DIGITAL TRONG Y TẾ
Ông. NGUYỄN THÀNH DANH
8:55 Khách hàng: số lượng hay chất lượng?
Ông Hồ Đắc Nguyên Ngã
9:15 Bác sĩ tham gia mạng xã hội
Ông Hồ Mạnh Tường
9:35 Digital Marketing trong thực tiễn y tế tư nhân
Ông Đinh Chế Linh
9:55 Nghỉ giao lao
10:15 Toạ đàm
11:30 Kết thúc

Nguồn:https://coca-colafoundation-ind.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *